Circulaire economie

Primary tabs

Almere heeft een aantal mooie en ambitieuze doelstellingen: de energie neutrale stad 2022, circulair beheer, de afvalloze stad 2020 en de Floriade. Er is een zekere urgentie om (meer) vorm en inhoud te geven aan een nieuwe en meer duurzame vorm van stedelijke ontwikkeling. Het gaat daarbij niet om programma's die tijdelijk een beetje lucht geven in de gemeentelijke financiën. Er is vooral behoefte aan meer integrale programma's die kansen bieden op  structurele oplossingen en tegelijkertijd gaan leiden tot kostenbesparingen of opbrengsten. Bovendien zal leiden tot onder meer structurele verbetering van het stadsbeheer en het de stad op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau kan houden. Het is een thema dat dwars door vele gemeentelijke opgaven gaat. De circulaire economie, met daarin het voorliggende transitieprogramma, is een prachtig middel om deze ambities te realiseren. Afval omzetten in grondstof is ook al beschreven in het college akkoord. Feitelijk is het programma in veel vastgestelde documenten aangehaald en beschreven.
 
Benut de kans door te doen en door te zoeken naar dragers
Almere is in de afgelopen 40 jaar gebouwd in lage dichtheden, heeft twee keer zo veel groen als vergelijkbare (grote) steden en heeft door het gescheiden verkeersverkeerssysteem meer verharding, viaducten en bruggen dan andere 100+-steden. Almere heeft dus veel areaal te onderhouden waar relatief weinig middelen tegenover staan, voor 2015 zijn deze middelen €40,1 miljoen. De inrichting van onze stad is uiterst ambitieus. Daardoor vraagt het beheer en onderhoud van Almere bijzondere aandacht en een scherp oog voor de kosten. Die mogen niet uit de hand lopen en tegelijkertijd willen we onze stad op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau houden. 
 
Daarnaast betaalt de gemeente Almere jaarlijks €6 miljoen voor het verwijderen van (huishoudelijke) reststro-men, terwijl ze €2 miljoen voor reststromen ontvangt. Dit zijn substantiële kosten voor de gemeente. Kunnen we die €40,1 kosten voor het beheer van openbare ruimten niet reduceren? En kunnen we die  €6 miljoen niet halveren? Ja, we gaan een heel eind komen door middel van het voorliggende transitieprogramma “Rond Al-mere” uit te voeren.  In Almere loopt al een pilot met de waterplanten. Het programma geeft een inschatting van de mogelijke opbrengsten ten aanzien van het benutten van biomassa. Er zijn voldoende “dragers” voor dit programma. De stedelijke afvalstromen is een nationaal vraagstuk en we kunnen ook rekenen op de onder-steuning van TNO bij de aanpak in Almere. Dit wordt in de (uitwerking van de) samenwerkingsovereenkomst opgenomen.
 
Werkgelegenheid
De circulaire economie biedt Almere kansen voor werkgelegenheid en draagt bij aan de duurzaamheidsdoel-stellingen. TNO heeft in opdracht van het Rijk in het rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’ (11 juni 2013) dit thema uitgewerkt. TNO schat in dat totale marktwaarde van het benutten van kansen voor de circulaire economie voor de Nederlandse economie 7,3 miljard euro per jaar is, ofwel 1,4% van het Nederlandse BBP. Dit betekent (doorgerekend) voor Almere €51,5 miljoen euro, met extra banen in de orde grootte van 500 per jaar. Vooral als we het lokale bedrijfsleven kunnen inschakelen bij het sluiten van nieuwe kringlopen.
 
Voortbouwen op bestaande ambities en beleid: focus op concrete projecten
Opzetten van een UitvoeringsLAB stedelijke grondstoffen, uitwerking methodologie (“handleiding”) voor business-en verdienmodellen en kennisdeling door masterclasses;
Prioriteren van 4 reststromen en nieuwe kringlopen;
Verwaarding van biomassa en een droger voor de natte biomassa;
 
Het is een driejarig programma, waarbij elk jaar een go/no go beslissing is ingebouwd. Voor het jaar 2016 wordt een bedrag van € 997.500 aangevraagd.
 
Rol van de gemeente
Rechtvaardige vraag is of dit een taak van de gemeente is of een kwestie van marktwerking. Het is beide. In het transitieprogramma “Rond Almere” wordt aangegeven dat de gemeente daadwerkelijk een rol heeft bij ont-wikkeling van de circulaire economie en tegelijkertijd bij zoeken naar nieuwe kringlopen gebruik kan en moet maken van de marktwerking.
 
Almere in de regio
In Almere zijn diverse gunstige condities aanwezig waardoor de stad een goede aanjaagfunctie kan vervullen bij de transitie naar een circulaire economie in de regio (MRA/Noordvleugel). Van afval naar grondstof is niet al-leen een Almeers vraagstuk, dus door samenwerking in de regio met de andere steden kan er een goede syn-ergie bereikt worden. Een samenwerking die wel enige orkestratie vergt, maar uit de eerste gesprekken blijkt dat de bereidheid tot samenwerking er zeker is.
 
Het voorliggende document is een samenwerking van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Dienst Stadsbeheer, TNO, Floriade en Almere 2.0 en  de Economic Development Board Almere (EDBA).
 

 

 

Circulaire economie
In 
Liniaire economie
Uit 

Nieuws

Nieuwsarchief

Competitie upcycle city

Circulaire economie
Almere doet haar reststromen in de aanbieding! Onderhoud en beheer van de stad leveren reststromen op, zoals biomassa, asfalt, bet

Wegwijs langs circulaire businessmodellen

Circulaire economie
Dat de circulaire economie kansen biedt is niet nieuw, maar wat betekent dit voor jouw organisatie en hoe ga je concreet aan de s

Oxatur-eilanden gaan strijd aan met waterplanten

Circulaire economie
Een proef met vijf mini-eilandjes in het Almeerse Weerwater moet vanaf juni uitwijzen of er iets is te doen aan het probleem van

Gerelateerd