De Gezonde Jeugd

Primary tabs

De gezondheidszorg wordt één van de grootste werkgevers in de toekomst. Dus natuurlijk ontwikkelt de EDBA samen met de zorginstellingen, onderwijs, overheid en ondernemers plannen om de werkgelegenheid in deze sector te stimuleren.
 
Gezonde jeugd Almere, fit voor de toekomst!
 
“Living the good life!”
 
Preventie kan mens en maatschappij gezonder maken en een oplossing bieden aan de nog steeds toenemende kosten van de gezondheidszorg, mede als gevolg van de vergrijzing. Het huidige kabinet heeft plannen in uitvoering waarbij er daadwerkelijk beweging is gekomen in de bekostiging en de uitvoering van de langdurige zorg. Maar er moet nog veel meer veranderen in de sector. Almere wil met de focus op gezondheid een maatschappelijke beweging met veel draagvlak op gang helpen. Almere kent een relatief jonge populatie en een gezonde jeugd is de toekomst. In Almere liggen veel kansen om samen duurzame veranderingen te initiëren door in te zetten op een gezonde jeugd. Autonomie en vermogen om gezonde keuzes te maken zijn belangrijke voorwaarden om die duurzame veranderingen te realiseren. 
 
Om tot een goede programmering te komen van het programma ‘Gezonde jeugd Almere’ start EDBA met het in kaart brengen van lokaal beschikbare data over gezondheid en gezondheidsgedrag bij de Almeerse populatie, en specifiek bij de jeugd. Op basis van deze data wordt de zorgvraag in 2030 voorspeld en kwetsbare groepen geïdentificeerd. Omdat er  grote regionale verschillen bestaan is een specifiek onderzoek voor de toekomstige zorgvraag voor de Almeerse situatie gewettigd. Dit onderzoek vormt de bouwsteen voor het implementeren van innovaties  in preventie en zorg in de Almeerse regio door het samenbrengen van data, kennis van lokale en nationale partners en e-health bedrijven. Dit biedt mogelijkheden om nieuwe (economische) ontwikkeling naar Almere te halen, die als voorbeeld dient voor de rest van Nederland. Hieronder volgt een toelichting op zowel het project ‘Prognoses zorgvraag Almere 2030’ van TNO als de opzet van het programma ‘Gezonde Jeugd’ die Jan van Es Instituut (JVEI) zal maken voor de EDBA.
 
TNO project ‘Prognoses zorgvraag Almere 2030’
Om een gericht programma ‘Gezonde jeugd Almere’ te ontwikkelen heeft de EDBA TNO gevraagd de toekomstige vraag naar zorg in de gemeente Almere in kaart te brengen, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen. TNO heeft een dergelijk project eerder uitgevoerd in Friesland, Amsterdam, Amstelveen en Rotterdam. Dit gebeurde in opdracht van Zorginstituut Nederland en wordt gebruikt als een van de bouwstenen voor het advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het inrichten van een toekomstbestendige gezondheidszorg. (zie ook: http://www.zorginstituutnederland.nl/beroepen+en+opleidingen/broedplaatsen)
 
Op dezelfde wijze zal TNO ter onderbouwing van het programma ‘Gezonde Jeugd’ een gedegen analyse uitvoeren van representatieve en beschikbare gegevens over gezondheid en het functioneren van inwoners van Almere. Voor de doelgroep Jeugd zal een verdiepende analyse plaatsvinden naar risicogedragingen en beïnvloedbare factoren. Resultaten hiervan zijn bedoeld om richting te geven aan het opzetten van een prospectieve dynamische cohortstudie, die uniek is in Nederland en bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren in Almere. Omdat in het onderzoek zoveel mogelijk wordt uitgegaan van beschikbare data, is medewerking van stakeholders en dataleveranciers cruciaal voor dit project.
 
JVEI: Living the good life (Gezonde jeugd Almere)
In het kader van de verdere economische ontwikkeling van de gemeente heeft de EDBA ervoor gekozen om een totaalaanpak gericht op de ontwikkeling van de Almeerse Jeugd te realiseren. Deze totaalaanpak past binnen het beleid om meer economische activiteit binnen Almere te creëren op het snijvlak van gezondheid(szorg), ict innovaties (e-health en m-health toepassingen) en de verbinding met de wetenschap en beroepsopleidingen. Er wordt gekozen voor een totaalaanpak die zich uitstrekt over meerdere sectoren van de stad (industriële ontwikkeling, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg) die ook aansluiten bij de beïnvloedende factoren op de ontwikkeling van de jeugd. De doelstelling van deze aanpak is om de verbinding met het bestaande en zich nieuw in Almere te vestigen bedrijfsleven te leggen. Eén van de onderleggers van deze totaalaanpak is het gebruik maken van alle data die reeds op diverse plaatsen wordt opgeslagen. Op basis van deze datagedreven onderlegger worden nieuwe inzichten mogelijk. De verwachting is dat deze gecombineerde innovatieve aanpak gericht op de jeugd veel economische activiteit in Almere genereert. De EDBA heeft het JVEI gevraagd om de aanpak van een dergelijke programma te ontwikkelen. Het programma draagt nadrukkelijk een maatschappelijk en een wetenschappelijk karakter. Speciale aandacht wordt besteed aan de schaalbaarheid van de oplossingen die worden ingezet. De oplossingen worden ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd in de Almeerse context, waarmee Almere voor de aanpak van gezondheidsachterstanden bij de jeugd als een living lab kan worden beschouwd. Vervolgens moet bij gebleken succes van de oplossing deze oplossing kunnen worden bedrijfsmatig worden geëxploiteerd door implementatie in andere gebieden in Nederland, Europa en de rest van de wereld. De ambitie is om vooral bedrijfseconomisch interessante oplossingen die op meerdere plaatsen op de wereld zijn te implementeren.
 
Uitgangspunten van de aanpak zijn Triple Aim en P4. De Triple Aim aanpak heeft in de Verenigde Staten verbluffende resultaten laten zien. Onderscheidend aan deze werkwijze is dat bij het ontwikkelen van interventies de volgende drie doelstellingen gelijktijdig worden nagestreefd: betere door de burger ervaren kwaliteit van zorg, betere gezondheid en lagere kosten (Bisognano, 2012). De P4 aanpak is een benadering waarbij preventie en gedrag voorop staan. De doorbraken in medische technologie en informatica (biomarkers, genomics, internet, big data etc) versterken deze verandering, omdat een zeer persoonlijk en gedetailleerd socio-psychobiologisch persoonlijk profiel mogelijk wordt. Dit profiel zorgt ervoor dat preventie en behandeling gericht maatwerk kunnen worden, waardoor zij veel effectiever zijn met minder schadelijke bijwerkingen. Dit profiel heeft ook een voorspellende ‘predictieve’ waarde voor de toekomstige gezondheid.

Dataverzameling
door devices 
Aanpassing in
levenstijl door gaming 
Meer oog voor
preventie 
Veel meer
eHealth oplossingen